Power Lake AB

   e-mail: info@powerlake.se

 

 

     biglogomr-2.jpg

   

ABARD

Analysing Broadband Access for Rural Development (A-BARD) var ett 24 månaders Coordinating Action åt Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för Information Society, DG INFSO, Scientific Support to Policies.

 

Målet var att A-BARD skulle identifiera utvecklingsresultat och erfarenheter inom området utveckling och användning av bredband i glesbygd. Fokus var på hävstångseffekter av forskning och utveckling om mobila applikationer, initiering av IKT tjänster samt IKT installationer.

 

A-BARD hade i uppgift (1) att belysa följande frågeställningar:

  • Vilka applikationer och tjänster finns det, vad är på frammarsch samt hur, när och av vem ska de implementeras?
  • När blir olika lösningar tillgängliga och när blir de överkomliga för gles- bygdsbefolkningen i Europa?
  • Vilka socio-ekonomiska aspekter bör beaktas för att tillförsäkra att meningsfulla applikationer och tjänster kommer till stånd samt att de implementeras i glesbygden?

samt (2) bibringa följande policy i dokumenten:

 

Användbarhet och acceptans är kritiska frågeställningar för att få till stånd bred initiering och användning av IT i glesbygd. Utan förståelse för detta reduceras påverkan av informations-teknologin som en extern pådrivare påtagligt.

 

Power Lake AB ledde arbetet med fallstudier och work shop inom A-BARD. Totalt togs sju fallstudier fram med anslutande work shop. Arbetet var förlagt till Sverige, Irland, Tjeckien, Polen, Spanien och Storbritannien. Dessutom hölls en avslutande work shop i Bryssel.

 

En av de fall som ABARD studerade var bredbandssatsningen som Region Sörmland gjort samt Sámi Network Connectivity projektet.

Läs Barbro Franssons/PLABs rapport om SNC projektet mm:

www.epractice.eu/files/documents/cases/12216-1196080236.doc

Läs Europeiska kommissionens sammanfattning av ABARD-projektet:

http://ec.europa.eu/research/fp6/ssp/a_bard_en.htm

     

 

Sixth Framework Programme

 

 

 

Scientific Support to Policies Information Society Issues